کسب و کار

دارا خسروشاهی هیئت مدیره نیویورک تایمز را ترک کرد

دارا خسرو شاهی