فناوری در ایران

بیش از 60 درصد پهنای باند ایران به تلگرام اختصاص دارد!

تلگرام-ایران-اینترنت