فناوری در ایران

بیش از ۶۰ درصد پهنای باند ایران به تلگرام اختصاص دارد!

تلگرام-ایران-اینترنت