تکنولوژی و فناوری

استفاده از دسته ی ایکس باکس برای کنترل زیر دریایی ها