کمپانی ها

قرارداد ادغام اسپرینت و تی موبایل فروپاشید

مذاکرات تی موبایل و اسپرینت