فناوری در ایران

تعرفه های جدید اینترنت ثابت اعلام شد: حجم اینترنت نامحدود به نوعی محدود است

اینترنت نامحدود غیرحجمی