تکنولوژی و فناوری

بیل گیتس یک شهر هوشمند از نو خواهد ساخت

شهر جدید بیل گیتس