زمین

بیایید درباره زلزله ها و مقیاس ریشتر صحبت کنیم

زلزله 7 ریشتری کرمانشاه
دیدگاه ها (یک)