بیت کوین

تنها چندساعت بعد از رسیدن به 10 هزار دلار، ارزش بیت کوین هزار دلار افزایش یافت

ارزش بیت کوین یازده هزار دلار