زمین

زلزله بزرگ 7 ریشتری تهران. چه اتفاقی می افتد و چه باید کرد؟

زلزله بزرگ ریشتری تهران
دیدگاه ها (یک)