فناوری در ایران

هنگام مواقع بحرانی مثل زلزله تنها پیامک های “مورد تایید” قابل ارسال به مردم خواهند بود

سیستم رادیوترانک