اپل

اپل پس از رسوایی “باتری گیت” عذرخواهی کرد (و به کابران چند قول داد)

تیم کوک رییس اپل