فناوری در ایران

اختلال موقت تلگرام و اینستاگرام در ایران

پاول دوروف تلگرام