فناوری در ایران

قطعی اینستاگرام و تلگرام: دائمی یا موقتی؟

وزیر ارتباطات تلگرام
دیدگاه ها (2)