فناوری در ایران

اینترنت بین المللی در ایران برای چند دقیقه قطع شد

اختلال اینترنت