علمی

آیا شکلات تا 40 سال دیگر منقرض می شود؟ (به احتمال زیاد نه)

شکلات تلخ