فناوری در ایران

قطعی تلگرام تنها در صورت مسدود شدن کانال های “تروریستی” پایان می یابد

آذری جهرمی تلگرام