فناوری در ایران

قطعی اینستاگرام پایان یافت و این شبکه دوباره در دسترس است

اینستاگرام رفع فیلتر شد
دیدگاه ها (یک)