فناوری در ایران

بحران ستاره مربع: حذف کد های USSD

کد های دستوری USSD ستاره مربع