فناوری در ایران

مصاحبه مهران مدیری با وزیر ارتباطات در برنامه دورهمی

آذری جهرمی وزیر ارتباطات