فناوری در ایران

تعرفه اینترنت در سال 1397 افزایش نمی یابد

محمد جواد آذری جهرمی