یک ربات ارکستر آندریا بوچلی را رهبری کرد!

برای رهبران ارکستر غیرمعمول نیست اگر پس از هدایت یک سمفونی خیس عرق شوند. هدف آن ها، تبدیل انرژی موسیقی به یک فرم فیزیکی و قابل خواندن است. تلاش آن ها برای این کار، نه تنها مهارت بسیار می طلبد بلکه پر …